Retningslinjene for radiologi som Helsedirektoratet har laget som skal gjelde i Norge er direkte motstridende med EUs anbefalte retningslinjer for radiologi mtp henvisning for billeddiagnostikk når det gjelder alvorlige nakkeskader. Det vil si alvorlig instabilitet i nakken som følge av delvis eller helt avrevne leddbånd.

Dokumentasjonen på dette:

EU retningslinjer :
Her beskrives det hvordan bildene skal taes og når. Det skal være dynamiske bilder (inkludert MR bilder), det vil si med nakken i bevegelse for av avdekke ligamentskader, blant annet. Dette er beskrevet på side 21 og side 48.

http://old.pko.no/SUS/rtgretno.pdf

De norske retningslinjene i regi av helsedirektoratet er basert på uriktig medisinsk kunnskap som ikke er i tråd med hva som er internasjonal medisinsk kunnskap sier jf EUs retningslinjer for radiologi, samt en rekke andre kilder som internasjonale lærebøker, medisinske databaser og praksis i andre land osv. I de norske retningslinjene anbefales ingen radiologiske undersøkelser for personer med alvorlige instabilitetskader, og MR frarådes helt, noe som er totalt motsatt av EU sine retningslinjer for radiologi. I tillegg diskrimineres pasienter utifra hvilken årsak man har fått skadene. Personer som er utsatt for f.eks bilulykker er spesifikt nevnt at de ikke skal ha noen undersøkelser. Helsedirektoratet refererer til en gruppe som er utsatt for det de kaller «nakkesleng», som spesifikt ikke skal tilbys noen form for undersøkelse i sine retningslinjer. Nakkesleng er en skademekanisme, ikke en skade. Det vil si at de skiller mellom årsakene til at pasienter har skadde leddbånd/ligamenter.

Det vil si at en som har skadde leddbånd på bakgrunn av f.eks revmatisk sykdom kan få en radiologisk undersøkelse, men en som har vært i f.eks en bilulykke hvor skademekanismen for leddbånd/ligamenter er nakkesleng ikke skal tilbys noen form for utredning.

Side 26.
https://helsedirektoratet.no/…/Bildediagnostikk-ved-ikke-tr…

Vil også påpeke og dokumentere at HELFO avslår refusjon for sittende MR / upright MRI på bakgrunn uriktige og manipulerte opplysninger. Avslagene gis ifølge HELFO på bakgrunn av at Norge ikke har noe tilbud om sittende MR/ upright MRI.

I denne dokumentasjonen, som stammer fra et norsk offentlig sykehus så er det mange år siden (over ti år) Norge hadde tilbud som en slik undersøkelse,

«Ved Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet kan slike pasienter undersøkes i en åpen MR. Den åpne MR-maskinen er den eneste av sitt slag i Nord-Europa og tillater at pasienter undersøkes sittende. Dermed kan ryggen og nakken undersøkes med normale belastninger og bevegelsesutslag.»

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary…

Denne informasjonen holder imidlertid helsedirektoratet skjult for offentligheten ettersom de nekter å opplyse om noe.

For å belyse dette ytterligere legges norsk legeforenings retningslinjer for nakkeskader fra 1994 også ved, hvor man altså for over 20 år siden var kjent med både diagnostikk og alvorligheten av skadene:

«De fleste nakkedistorsjoner ved trafikkulykker skyldes påkjørsel med bil bakfra, som medfører hurtige aksellerasjons- og decellerasjonskrefter. Mindre hyppig er front-til-front kollisjon med akutt fleksjon etterfulgt av ekstensjon. Ved disse skadene opptrer det oftest akutte symptomer med uttalte nakkesmerter initialt, men dette kan også komme etter en viss latenstid, dog sjelden mer enn to døgn etter skaden. Som oftest dreier det seg om en bløtdelsskade, eventuelt ligamentskade.

Diagnostikk:
Alle som blir påført et nakketraume og som får lokale smerter i nakke, bakhode eller utstråling ut i armene, bør oppsøke lege. Det er ved denne undersøkelse viktig å få fastslått omfanget av skaden, og spesielt eventuelle nevrologiske utfall. Det bør tas røntgen av cervicalcolumna for å påvise eventuell skjelettskade, inklusive subluksasjoner. Skulle røntgenoversiktsbilder ikke vise noen skader, bør eventuelt undersøkelsene suppleres med funksjonsbilder. »

http://www.mitsem.no/nakkeskader.htm