Helseminister Bent Høie informerte nylig Stortinget om at han mener stående/vektbærende MR ikke har noe for seg med tanke på å diagnostisere nakkeskader.

Helseministeren ble nylig forelagt spørsmål fra Kjersti Toppe(SP), som sitter i helse-og omsorgskomiteen om i hvilken grad regjeringen har oppfylt Stortingets vedtak om diagnostisering, behandling og oppfølging av nakkeskader. Vedtaket fra 2009 skulle sikre nakkeskadde rett på korrekt utredning og behandling.

Kjersti Toppe, Senterpartiet, Hordaland

-Ifølge pasientorganisasjonen Nakke- og kjeveskaddes landsforening er dette vedtaket ennå ikke iverksatt. Spørsmålsstiller ønsker derfor en redegjørelse om hvorvidt og hvordan statsråden mener vedtaket er implementert, utdypte Toppe.

Svaret fra Høie var av det kryptiske slaget, og henviste til at Norge benytter seg av verdens helseorganisasjon sitt kodeverk ICD-10. Han unnlot imidlertid å svare på hvordan pasientene ble diagnostisert eller behandlet, med andre ord hvilke metoder og prosedyrer som benyttes norsk helsevesen.

Imidlertid avslørte han i praksis at vedtaket ikke er innført da han refererte til helsedirektoratet sitt synspunkt.
-Graderingen av nakkeskader er først og fremst knyttet til symptomer og klinisk undersøkelse,uttalte Høie.

Gradering av nakkeskader har ingenting med verdens helseorganisasjon sitt kodeverk ICD-10 å gjøre, men forsikringselskapenes bestillingsverk WAD,Whiplash Associated Disorders. Dette er et subjektivt system hvor ingen får påvist objektive skader. Dette systemet ble forkastet av Stortinget i 2009,men er åpenbart i bruk enda.

Høie fortsatte med å referere til helsedirektoratet.
-Representanter for interesseorganisasjonen av pasienter med nakkeskader ønsker at det tas i bruk «åpen MR» eller «sittende MR» for å fremstille instabilitet i nakke og nakke/skallebasis. Norsk fagmiljø anser at denne undersøkelsen ikke gir pålitelig tilleggsinformasjon, og metoden benyttes derfor ikke i den norske spesialisthelsetjenesten, utdypte Høie.

Mange norske pasienter har fått korrekte diagnoser med vektbærende MR i utlandet.

For det første så er dette i strid med EØS-lovgivningen, nemlig å kun forholde seg til «norsk fagmiljø» i slike vurderinger. Det skal foretas en vurdering basert på internasjonal medisinsk kunnskap. For det andre så følger ikke Bent Høie systemet han selv lovpriser, nemlig beslutningsforum for nye metoder. I følge norsk praksis skal metodevurdering gå gjennom dette organet før det kan konkluderes med tanke på hva som skal tas i bruk i Norge av nye metoder. Det er ikke gjort. Så det Bent Høie baserer sine utalelser på er subjektive vurderinger uten dokumentasjon, og på at Norge fortsatt skal følge WAD som er forkastet av Stortinget for 10 år siden.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=75534

Foto av Høie : Bjørn Stuedal