Folkehelseinstituttet skal nå vurdere grunnlaget for om stående/sittende MR skal innføres i Norge. Folkehelseinstituttet har invitert Nakke-og kjeveskaddes landsforening med i prosessen.

I forbindelse med dette utførte foreningen en meningsmåling. Se her. 

Foreningen spurte følgere på Facebook om de fikk adekvat utredning, behandling og oppfølging av nakkeskader i Norge.
Ifølge meningsmålingen svarte 93 prosent nei på dette. Det var 557 som svarte og 516 av disse svarte altså nei.

Mange nakkeskadde mener de ikke får adekvat helsehjelp.

Innspill fra skadde

Det var også anledning til å komme med innspill i kommentarfeltet. Elisabeth Gleine oppsummerer med følgende kommentar:

-Norge følger ikke internasjonale diagnoser og har derfor ikke kompetanse til å utrede eller behandle nakkelidelser. Pasienter som meg har mistet hele livet og er for syk til å reise utenlands for å få nødvendig behandling/ operasjon, sier hun.

Og hun fortsetter med dette.
– Norsk Helsevesen lar nakkeskade ligge å råtne uten å bidra med noe som helst. Mitt liv er ødelagt fordi min diagnose ikke er akseptert i Norge, selv om den står på WHO sin diagnoseliste, sykdommen min kan føre til død pga press på hjernestammen, men det er ikke viktig for Norsk Helsevesen.

Hun mener også norsk helsevesen må utvikle seg. – Stående/ sittende MR kompetanseutvikling og anvendelse av oppdatert kunnskap om nakkelidelser er en nødvendighet. Da må Norsk Helsevesen løfte blikket å se hva som skjer i resten av verden, ta innover seg ny kunnskap og anvende det i praksis. Det er dårlig butikk å la folk gå på uføretrygd pga manglende kompetanse og diagnoseverktøy i Helsevesenet, skriver hun.

Det er også eksempler på at pasienter blir utredet med stående MR i utlandet, for egen regning, og på bakgrunn av dette blir operert i Norge.

Maren Haga skriver dette:
– Var i England der jeg fikk påvist skade i nakken gjennom sittende MR. Gjennomførte senere en behandling som dessverre ikke hadde ønsket effekt i England. Ett år etterpå ble jeg operert i Norge der de brukte bildene fra sittende MR, opplyser hun.

Med stående/vektbærende MR kan pasientene undersøkes i ulike stillinger og i vektbærende posisjoner.

Helene Dillner Simancas skriver blant annet dette om funn i London med stående/sittende MR.

– Nakken min ble knekt ut av ledd av en kiropraktor for 2 år siden og jeg har levd i et smertehelvete siden da. Liggende MR i Norge viste ingen funn og sittende MR i London påviste at øverste nakkevirvel er slått ut av ledd, 3 øverste leddbånd er strukket og permanent ødelagte (instabilitet i nakken), 2 begynnende prolapser i nakkevirvler fra c4-c6 samt at hovedpulsåra i nakken er det noe elementært galt med. Fikk beskjed fra radiologen i London at dette måtte undersøkes snarest på nærmeste sykehus, skriver hun.

Hun får ingen hjelp i Norge.
– Jeg er redusert til en grønnsak og får ikke helsehjelp, og får ikke time hos nevrolog engang, skriver hun.

Mangler i norsk helsevesen 

Gjennom mange år har foreningen sett problemene som oppstår i Norge på grunn av manglene som eksisterer i helsevesenet. Mange blir feildiagnostisert , feilmedisinert, svartelistet, og noen velger å ta sitt eget liv.Flere ser ikke noe annet alternativ enn å reise utenlands for behandling.

Mange nakkeskadde får også symptomdiagnoser som ME, og internasjonalt er det en økende interesse for å finne ut om skader i overgang hode/nakke/instabilitet er en direkte årsak til symptomene. Se her og her.

Stående/sittende MR ( upright mri)kan ta bilder i vektbærende posisjon og i ulike stillinger, men norske pasienter har så langt ikke fått tilgang til denne type undersøkelse. Pasienter som har reist ut av Norge for denne type undersøkelse har måttet dekke dette selv økonomisk da HELFO og Kontor for utenlandsbehandling konsekvent avslår alle søknader om refusjon.

Illustrasjon forskjell på liggende og vektbærende MR undersøkelse: Høyre bilde vektbærende posisjon. Her ser vi deler av lillehjernen er sunket ned i spinalkanalen, gul pil øverst. Gul pil nederst, det er press på ryggmargen. Venstre bilde liggende posisjon: Normale funn .

 

Nakke og kjeveskaddes landsforening har etterspurt hva norske helsemyndigheter tilbyr norske pasienter for å stille diagnoser etter Verdens helseorganisasjon når det gjelder blant annet instabilitet (leddbåndskader) i nakken og overgang hode/nakke. Helsedirektoratet har tidligere uttalt at de ikke bruker Verdens helseorganisasjon sitt kodeverk icd-10 på instabilitet i nakken.

Det betyr i praksis at nakkeskadde pasienter ikke får diagnoser på instabilitet i nakken, med alt det innebærer. Rettssikkerheten er borte ettersom man ikke får en kvalitetsikret diagnose etter ICD-10, og skadde sliter med å få helsehjelp og problemer i andre instanser som NAV, HELFO, i domstoler osv.

Kartlegging av stående/sittende MR

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Nye metoder/beslutningsforum om å utrede muligheten for å innføre stående/sittende MR.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Nye metoder/beslutningsforum om å utrede muligheten for å innføre stående/sittende MR

Det som er besluttet så langt er følgende. «Folkehelseinstituttet kartlegger kunnskapsgrunnlaget for bruken av MR-undersøkelser i vektbærende posisjon og i ulike stillinger, innhenter pris på aktuelt utstyr og konsulterer fageksperter om i hvilken grad ellers ubenyttet kapasitet kan brukes for indikasjoner der man normalt ville gjennomført liggende MR undersøkelse.»

Det må endringer til

Foreningens utgangspunkt er at Norge må benytte WHOs  kodeverk ICD-10 på disse skadene, og følge opp stortingsvedtak 484 fra 2009.

Stortinget må endre lovgivningen slik at det blir i samsvar med ESAs pålegg om at EØS-lovgivningen skal følges.

Det må på plass nasjonale retningslinjer basert på adekvat diagnostikk og behandling av hele skadeomfanget ( inkludert kjeveleddskader/TMD) basert på oppdatert anerkjent internasjonal medisin, og det må startes forskning på hvordan man best mulig skal behandle skader på leddbånd i nakken i fremtiden som f.eks med stamceller.