Helseminster Bent Høie deler nå ut flere titalls millioner til å koordinere et bedre tilbud for uavklarte smertepasienter. I en spørreundersøkelse mener 98 prosent av de spurte at de har ingen tro på at Høie vil sørge for å gi et adekvat helsetilbud til nakke- og kjeveskadde.

Av: Styret i Nakke-og kjeveskaddes landsforening

VG og NRK har den siste tiden satt fokus på alvorlig nakkeskadde pasienter, samt at Norge bryter EØS lovgivningen med tanke på pasientrettigheter. I tillegg har VG satt fokus på at nakkeskadde har store problemer i domstolene med tanke på erstatning fordi norsk helsevesen ikke diagnostiserer instabilitet i nakken. Til VG sier helseministeren følgende den  21.02.2020 :

-Pasienter med kroniske smerter opplever ofte at de ikke får god nok behandling. I stedet blir de kasteballer i systemet, noe som i seg selv blir en helsebelastning for mange. De sendes fra spesialist til spesialist, mange opplever hverken å bli trodd eller å få hjelp, sier Bent Høie til VG.

Og han fortsetter :  Regjeringen har bevilget 38 millioner kroner til arbeidet med å lage bedre, koordinerte behandlingsopplegg for disse smertepasientene som gjerne har langvarige og sammensatte symptomer uten en åpenbar årsak til plagene, sier Høie.

Det helseministeren egentlig sier er at norsk helsevesen ikke har tenkt å begynne og objektivt diagnostisere den største pasientgruppen i denne kategorien, nemlig nakkeskadde.

 

Nakkeskadde får feile diagnoser som ME og psykiske diagnoser

I tillegg vet vi at nakkeskadde ofte får feile diagnoser som ME og andre feildiagnoser. Får man skader i nakken som påvirker hjernestamme/ryggmarg, nervesystemet, spinalvæsken, blodgjennomstrømning og feilstillinger i muskel og skjelettsystemet vil man kunne få utallige symptomer.

Professor i nevrokjemi Jonas Bergquist og leder for det nye ME-forskningsenteret ved Uppsala Universitet uttalte nylig følgende i VG: 

– Nakkeskade eller instabilitet i nakken kan lede til at man får en påvirkning på øvre del av ryggmargen som kan føre til en inflammasjonsreaksjon, sier Bergquist, som forsker på ME i samarbeid med de amerikanske universitetene Stanford og Harvard.

Det som også kom frem i VG artikkelen var om ryggmargskanalen blir trangere,  noe som hindrer flyt av hjernevæske til hele nervesystemet og kan det oppstå forstyrrelser i nervefunksjonen, eller overtrykk i hjernen.

Pasienter som ikke får diagnoser i Norge reiser til utlandet for stående MR, som pasientene selv må dekke kostnadene av. En av dem er Benedicte Iselin Johansen, som vi tidligere har omtalt på sidene våre, fikk avdekket instabilitet i nakken i London. Hun har forklart tidligere i media at hennes symptomer ble bagatellisert i norsk helsevesen og legene mente det skyldtes psykiske årsaker.
FOTO: PRIVAT

At man i norske fagmiljøer ikke har skjønt dette eller bevisst ignorert dette, sier egentlig det meste.  Helseministeren følger uansett det  norske fagmiljøet blindt, som er mikroskopisk med tanke på resten av verden, og dette er Høies største problem. Og det kan bli hans bane.

 

1,2 millioner rammes hvert år av nakke-og ryggplager

Ifølge en rapport fra Oslo economics som ble publisert i 2019 rammer rygg-og nakkeplager årlig 1,2 millioner nordmenn.  Mange av disse er alvorlig skadet, og står idag uten et reelt helsetilbud, og er i målgruppen til Høies satsing. Problemet er at Norge ikke har metoder og prosedyrer for å diagnostisere og behandle alvorlige leddbåndskader i nakken.

At helseministeren innrømmer i VG at disse pasientene ikke blir godt nok ivaretatt i dag er ikke nok. Det må konkrete endringer til i form av innføring av metoder og prosedyrer på alvorlige nakkeskader. Det må investeres i radiologisk utstyr som kan avdekke skadene og det må kompetanseheving til i norsk helsevesen, som idag står på bar bakke. Det samme gjør pasientene.

Se korte videoer av digital motion x-ray og Upright MRI, eksempler på dynamiske radiologiske metoder i vektbærende posisjon, undersøkelser norske pasienter ikke får tilbud om:

Upright MRI/Stående MR

Digital motion x-ray

Høie vil forsette med å sløse vekk skattepenger

Det gjør ikke saken bedre at Høie i 2015 lanserte konseptet « Bedre tilbud til pasienter med uavklarte lidelser». Dette tiltaket var en total fiasko, millioner av skattekroner forsvant i sluket. Høie uttalte den gang:

– Vi må skape en kultur der alle pasienter opplever å bli ivaretatt, lyttet til og forstått av helsepersonell. Vi vet at mange pasienter med medisinsk uforklarte plager og sykdommer har hatt en annen opplevelse. Det må endres. En utfordring for disse pasientene i dag er spesialisering og fragmenteringen i sykehus. Det gjør møtet med helsetjenesten særlig utfordrende for pasienter med uklare symptomer, som lett blir kasteballer i systemet, uttalte Høie.

Høres det kjent ut? Det er akkurat det samme Høie nå sier i 2020, noe som betyr at ingenting har skjedd på fem år for denne pasientgruppen.

St.Olavs hospital i Trondheim, hvor fagmiljøet har motarbeidet nakkeskadde i minst to tiår, og Haukeland Sykehus i Bergen skulle få ansvaret i 2015.

I Bergen hadde man tidligere fått i oppdrag med å finne ut hvordan man skulle behandle TMD/kjeveleddslidelser, og det var opprettet strakstiltak for de verst rammende, dette skulle nå videreføres.  Dette prosjektet ble en total fiasko, naturlig nok siden man ikke hadde kompetanse fra før, og spesielt siden alvorlige nakkeskader ikke ble tatt hensyn til i utredningen av pasientene.

Da strakstiltaket evalueres i 2015, kommer det frem at flertallet av pasientene er misfornøyde med oppfølgingen i etterkant. De aller fleste har ikke fått noen behandling i det hele tatt. Dette prosjektet er siden lagt ned.

Det ble riktignok laget nasjonale retningslinjer/veileder for TMD. Denne uttalelsen fra Legeforeningen oppsummerer egentlig det meste :

«Vi mener at pasienter med TMD ikke vil bli håndtert bedre enn det som gjøres i dag med denne veilederen.»

Hva de har gjort med midlene på St.Olavs Hospital er ikke godt å si, borte er de hvertfall, og det resulterte ikke i noe bedring for pasientene.

Nå vil altså Høie gjøre mer av noe som ikke virker.

Det er ingen vilje fra helsemyndighetene til å investere i biomekanisk forskning på nakkeskader. Studier på udiagnostiserte smertetilstander i Norge utføres ofte av psykologer, psykiatere, nevrologer og allmennleger som ikke har speisalkompetanse på biomekanikk og skader.  De ønsker å finne ut at symptomene skyldes pasientenes personlighet og måte å tenke på.

 

Bent Høie er klar over at pasientene ikke får hjelp i Norge – og har vært det lenge

Det paradoksale i dette er at Bent Høie allerede i 2011 visste at mange pasienter var blitt bedre av behandling i utlandet, noe han nå tilsynelatende har glemt, når han nå ikke bryr seg om EØS lovgivningen og pasienters rettigheter til behandling i utlandet. Dette sa Bent Høie 2011:

«Undertegnede er gjort kjent med den vanskelige situasjonen personer med kjeveleddsdysfunksjon (temporomandibulær dysfunksjon, TMD) som ikke har utbytte av det behandlingstilbudet som gis i Norge, opplever. Undertegnede er også kjent med at flere av de aktuelle pasientene har benyttet seg av behandlingstilbud i utlandet, som de tross positive erfaringer med, ikke har fått refundert. Disse personene opplever at behandlingen i Norge ikke fungerer»

Å sørge for å investere i dynamisk radiologi som for eksempel stående MR, som kan avdekke nakkeskadene, og at man tar hensyn til tverrfaglig utredning og  behandling av skader og følgestilstander, som er internasjonalt kjent er helt nødvendig. Dette virker nå helt fjernt for helseministeren, som nå mener at Norge har et godt nok helsetilbud og følger EØS-lovgivningen. 

 

ESA tar Norge til EFTA-domstolen

Bent Høie har heller ikke fulgt opp stortingsvedtak 484 fra 2009, noe som langt på vei ville løst situasjonen. Det ble da bestemt av Stortinget at man skulle følge WHO og at pasientene skulle få stilt korrekte diagnoser etter anerkjent internasjonal medisin, og få korrekte ICD 10 diagnosekoder i sine journaler.

I tillegg har ESA nå varslet at de vil ta Norge til EFTA-domstolen for brudd på pasientrettigheter etter at Stortinget vedtok ny lovgivning, som ESA mener strider med EØS bestemmelsene. Norge nekter pasienter refusjon til behandling i utlandet. Med andre ord, mange pasienter nektes utredning og behandling både i Norge og utlandet. Dette er også noe som har skjedd på helseministerens vakt, og dette er selvsagt er ikke holdbart.

NKL har klaget til ESA: Styremedlem i Nakke- og kjeveskaddes Landsforening Espen Rognaldsen, sier at pasienter som ikke har penger til å betale for behandling i utlandet selv, vil være maktesløse etter at lovforslaget ble vedtatt.
FOTO: NRK

 

98 prosent i spørreundersøkelse har ikke tillit til helseministeren

Nakke-og kjeveskaddes landsforening gjennomførte en spørreundersøkelse i forbindelse med helseministeren siste utspill i VG. Vi spurte våre medlemmer og følgere på Facebook følgende:

«Har du tillit til helseminister Bent Høie med tanke på å kunne gi nakke- og kjeveskadde et adekvat helsetilbud i Norge?»

98 prosent av de spurte har altså ikke tillit til helseministeren. Det var 759 som svarte, og 741 svarte nei, og 18 svarte ja.

Dette er selvsagt kun en pekepinn, men dette resultatet viser at tilliten er borte hos svært mange skadde mennesker, som har store lidelser. Det er alvorlig, da nakkeskadde er en svært stor pasientgruppe bestående av titusenvis av pasienter.

Det var også en del av de som deltok på undersøkelsen som ga sine kommenterer.

Julie Knudsen som har ikke fått hjelp på 30 år skriver følgende:
– Ennå ikke fått hjelp etter over 30 år i store smerter, kronisk sykdom, skader, lyter.. etterlatt uten et tilbud, uten oppfølging, uten helsehjelp, blir nektet helsehjelp til utlandet selv om det ikke finnes tilbud/behandling/utredning osv. i norsk helsevesen! Null tillit til verken Bent Høie eller de som sitter i regjering!, uttaler Julie Knudsen.

Jan Ingar Bakkely hadde følgende å si om saken.
– Han ( Bent Høie) er iallefall ikke rette mann for å rydde opp, men må være sykehusmiljøet / legene i norge som har en anna religion enn resten av planeten, sier han.

Til Høies forsvar er han ikke den første helseministeren som har feilet totalt på dette området, og byråkratiet og norsk fagmiljø har også et stort ansvar i denne massive skandalen som har ødelagt så mange liv. Det er likevel han som har det øverste ansvaret.

 

Styreleder i NKL: – Norge må følge internasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner

Styreleder Knut Albert Pedersen i NKL sier at Norge må følge opp egne stortingsvedtak og avtalen Norge har ratifisert med WHO, i tillegg regner han med Norge blir dømt i EFTA-domstolen for brudd på pasientrettigheter. Foto: Privst

Styreleder i Nakke- og kjeveskaddes landsforening Knut Albert Pedersen som har vært tett på denne saken i mange år mener at Høie burde fokusert på to områder for å løse dette. – Før ICD-10 diagnosekodene som er oppført i Verdens helseorganisasjon blir brukt riktig kommer ingen ting til å skje med kjeve- og nakkeskadde. Påleggene fra ESA må også efterfølges, sier styreleder Pedersen.

 

Bent Høie hevdet at stående MR var verdiløst før Folkehelseinstituttet hadde startet med sin kunnskapsoppsummering

I mars 2019 sendte Nakke-og kjeveskaddes landsforening inn forslag til Nye metoder/Beslutningsforum om å innføre stående MR samt en forespørsel om hvordan Norge utredet instabilitet i nakken i norsk helsevesen idag.

Norske pasienter valfarter til utlandet for å få objektive diagnoser på nakkeskader med vektbærende MR. Dette blir ignorert i alle instanser i Norge.

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag å oppsummere kunnskapsgrunnlaget. Nesten ett år senere er de nå kommet med en foreløpig rapport. Hvorfor de har brukt så lang tid på en så tynn rapport er under enhver kritikk i seg selv. Konklusjonen deres er at stående MR ikke har dokumentert virkning.

I rapporten har de utelatt alle studier som går på leddbåndskader øverst i nakken og øvrig internasjonal dokumentasjon på instabilitet, de har ikke konsultert utenlandske eksperter på området, og de har ikke redegjort for hvilket tilbud norske nakkeskadde pasienter med leddbåndskader har idag i norsk helsevesen. At helseminister Bent Høie hadde samme konklusjon som Folkehelseinstituttet, før de hadde begynt sin gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget, er mer enn tvilsomt.

Helseminister Bent Høie uttalte følgende i 2015 om pasienter med såkalte uavklarte lidelse med langvarige smerter og utmattelse;

«La meg derfor være tydelig på en ting: Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har det overordnede ansvaret for å sikre et godt og forsvarlig tilbud til alle pasienter i denne gruppen. Vi ser at for mange ikke får et godt nok tilbud i dag. Det er derfor mitt ansvar å gjøre noe med»

Med andre ord, helseministeren er øverste ansvarlig.

 

Skandalen er uunngåelig

Om Norge nå fortsetter å ignorere en så stor gruppe alvorlig skadde mennesker, ved å nekte og følge egne stortingsvedtak og EØS lovverkerk vil man bare utsette det som likevel er uungåelig, at vi står ovenfor en skandale av dimensjoner vi ikke har sett før i norsk helsevesen

Jusprofessor Christoffer Conrad Eriksen har uttalt dette med tanke på at ESA nå tar Norge til domstolen og han synes det er oppsiktsvekkende at dette skjer rett etter Nav-skandalen.

– Dette er jo pasienter som har krav på spesialisthelsetjenester. De er syke og har smerter. Hvorfor skal de lide unødvendig fordi regjeringen eventuelt ikke har innhentet en EØS-rettslig vurdering, sier jusprofessor Eriksen til TV2.

Om denne saken ikke får en løsning, vil den potensielt havne i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen, på lik linje med de andre sakene Norge nylig er dømt for.

Og om man ikke  klarer å innføre stående MR og andre radiologiske metoder som avdekker skadene i Norge og i ytterste konsekvens blir dømt i EFTA-domstolen, så må Bent Høie gå av. Det må også få konsekvenser i byråkrati og i helsevesenet, hvor det største problemet ligger.

Foto av Bent Høie : Bjørn Stuedal