Utvalg & retningslinjer

Her er listen med våre forskjellige utvalg som vi skal jobbe med for å vokse som forening og samtidig kunne gjøre en best mulig jobb for å nå vårt hovedmål.

 

Hovedmål

 • Korrekt diagnose med ICD-10 koder og behandling i Norge etter nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Delmål

 • Utvalgsarbeid

Utvalg

 • Helsepolitisk
 • Medisinskfaglig utvalg
  • Diagnose og behandling innland
  • Diagnose og behandling utland
 • Juridisk
 • Organisasjonsutvikling
  • Økonomi
  • Prosjekt
  • Rekruttering
  • Konferanser
 • Opplysning
  • Likeperson
  • Fadderordning
  • Rådgivning
 • Informasjon / kommunikasjon
  • Profilering
  • Nettside
  • Brosjyre
  • Medlemsblad

Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR FORENINGENS UTVALG.

Utvalgenes funksjon er å arbeide for Foreningens formål.

1.Foreningens styre skal opprette utvalg når et eller flere medlemmer fremmer forslag som tjener Foreningens formålsparagraf.

2.Utvalgsleder godkjennes av styret.

3.Medlem av Utvalget skal fremmes av Utvalgsleder til styret for godkjennelse.

4.Betalt rådgiving skal alltid godkjennes av styret.

5.Foreningens styre er personlig juridisk og økonomisk ansvarlig for all virksomhet og Utvalgene bærer det samme ansvar.

6.Ethvert dokument som bærer Foreningens logo eller adresse skal underskrives av styrets leder/daglig leder og eller leder for Utvalget.

Det skal sendes på e-post for gjennomlesing og godkjennelse, og godkjenningen skal arkiveres sammen med brevet.

7.Utvalgsleders mandat bestemmes av Foreningens styre, herunder vedtekter og vedtak som er tatt i styret.

8.Utvalgets medlemmer skal lese vedtektene for Foreningen, undertegne og bekrefte at innholdet vil bli respektert og etterfulgt.

9.Utvalgene har rapporteringsplikt til styret.

10.Utvalgene skal holde seg til sak og uttrykke seg med et nøytralt språk både muntlig og skriftlig.

11.Permittering/ekskludering er oppført i Foreningens vedtekter.