Foreningen – historie & formål

Nakke- og kjeveskaddes landsforening ble stiftet 1999/2000 under navnet TMD-foreningen og var en forening for personer med kjeveleddsdysfunksjon. TMD er en forkortelse for temporomandibulær dysfunksjon som betyr kjeveleddsdysfunksjon.

Det ble gjort en kjempeinnsats med å samle informasjon om skadene, samt å starte et intenst arbeid mot byråkrati og helsevesen for å få hjelp. Da som nå, var det ikke vilje til å gi hjelp til vår pasientgruppe. Helsetilsynet slo imidlertid fast i 2001 at det var sammenheng mellom nakke- og kjeveskader. Det er idag ingen tvil om disse sammenhengene, selv om kunnskapen er lav i norsk helsevesen. Gjennom årene som er gått siden starten har foreningen gått mer over på det tverrfaglige som det er nødvendig å ha kunnskap om. Foreningen skiftet navn til Nakke-og kjeveskaddes landsforening i 2015.

Foreingen har opparbeidet seg kunnskap og dokumentasjon som viser at skadene er sammensatte og mange. Det trengs en tverrfaglig utredning av nakke-, kjeve, hode og flere steder i kroppen. Det viser praksis også fra internasjonale undervisningsinstitusjoner, behandlere fra inn og utland , internasjonal medsinsk litteratur, pasienthistorier osv.

Vi har medlemmer som er diagnostisert og /eller behandlet i land som Tyskland, England, USA, Iran, Polen,Finland, Østerike på grunn av manglende kompetanse og tilbud i Norge. Dette er vel belyst i dokumentasjonen som er lagt ut på hjemmesiden, media og på facebook gjennom mange år.

I 2009 ble det gjort et Stortingsvedtak (484) angående nakkeskader om at skadde skulle få rettighetene sine oppfylt med tanke på blant annet diagnostikk , behandling og rehabilitering. Dette innbar blant annet funksjonsradiologiske undersøkelser av nakke . Norge skulle nå følge WHO og gi pasienter korrekte diagnoser etter ICD-10 kodesystemet slik at pasienter fikk rettighetene sine. Dette er imidlertid fortsatt ikke implementert i Norge.

Foreningen deltok også i et stort prosjekt etter oppdrag fra helsedepartementet i 2012 angående disse skadene . Dette prosjektet skulle endelig gi hjelp til de som var hardest rammet. Imidlertid så feilet dette prosjektet da norske helsemyndigheter ikke ønsket å endre noe fra den praksisen de allerede drev med, og foreningen trakk seg i protest mot myndighetenes manglene vilje til å innføre reelle endringer i Norge.

Norge ratifiserte avtalen med WHO allerede i 1948. Det har vært flere stortingsvedtak hvor dette er gjentatt og at Norge skal ta i bruk de rette ICD-10 kodene.

Likeledes skal EU -direktivet med tanke på pasientrettigheter følges og EU-direktivet for radiologi følges. Det skal være fri flyt av varer og tjenester innen EU/EØS, skal dette også gjelde helsetjenester. Norske borgere skal kunne reise fritt innen EU og motta helsetjenester. Helfo skal refundere det tilsvarende utredning og behandling vil koste i Norge. 16. desember 2014 ble dette vedtatt på Stortinget.

Nakke- og Kjeveskaddes Landsforening har som hovedmål å arbeide for korrekt diagnose, med ICD10-koder, og behandling i Norge etter nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Nakke- og Kjeveskaddes Landsforening er en interesseorganisasjon som arbeider for at personer med nakke-, kjeve og hodeskader skal få oppfylt sine rettigheter til korrekt diagnose, behandling og rehabilitering av hele skadeomfanget.
Foreningen skal være et fellesskap for skadde, pårørende og andre som støtter foreningens målsetting.