Vedtekter


vedtekter_morgueFile_edited

NAKKE OG KJEVESKADDES LANDSFORENING

(Vedtatt på stiftelsesmøtet 13. desember 1999. Endringer foretatt på årsmøtet 14. april 2012, 22. mars 2014, 28. mars 2015, 22. mai 2016 og 4. september 2021)

1. NAVN
Foreningens navn er Nakke og kjeveskaddes landsforening.

2. FORMÅL
Foreningen er en interesseorganisasjon som arbeider for nakke-, kjeve- og hodeskaddes (multitraumer) samfunnsmessige likestilling og deltakelse. Foreningens mål er å arbeide for at Norge skal følge internasjonale konvensjoner, norsk og internasjonal lovgivning og påse at norsk helsevesen følger internasjonal, anerkjent medisinsk kunnskap, herunder metoder og prosedyrer som sikrer at pasienten får diagnostikk, differensialdiagnostikk, behandling og rehabilitering av hele skadeomfanget. Foreningen skal være et fellesskap for skadde, pårørende og andre som er villig til å støtte foreningens formål.

3. MEDLEMMER
Nakke og kjeveskaddes landsforening består av nakke-, kjeve- og hodeskadde (multitraumer) og pårørende til disse. Foreningen bygger på individuelt medlemskap og familiemedlemsskap, og er åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere. I tillegg har foreningen støttemedlemskap både for privatpersoner og bedrifter. Ved innmelding etter 31. oktober betales halv årskontingent for gjenværende del av kontingentperioden.

Med medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret individuelt og frivillig har meldt seg inn i en organisasjon, har betalt årskontingent for grunnlagsåret og har demokratiske rettigheter i organisasjonen.

Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av organisasjoner, jf. Barnelova § 32, med unntak i de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker, jf. § 3 h). I slike unntakstilfeller, og for barn under 15 år og andre personer med verge, er det jevngodt med innmelding foretatt av verge.

4. MEDLEMMERS RETTIGHETER OG PLIKTER
For å ha møte- og stemmerett på årsmøter, skal årskontingenten for inneværende år være betalt. Innbetalingsfristen er 1. mars.
Alle betalende medlemmer kan velges til verv i foreningen. Et medlem kan nekte gjenvalg den påfølgende perioden.
Fraværende medlem som har sagt seg villig til å inneha et verv for foreningen kan velges.
Hvert medlemskap har en stemme.
Støttemedlemskap har verken stemmerett eller kan velges til verv i foreningen.

5. EKSKLUSJON.
Styret kan ekskludere et medlem som ikke gjør opp for seg etter skriftlig purring. Styret kan, etter skriftlig advarsel, ekskludere et medlem som handler illojalt, ukollegialt eller som ikke følger Foreningens vedtekter og formål, Årsmøtets eller styrets beslutninger. Eksklusjonen kan innankes for Årsmøtet. Ved eksklusjon tapes alle rettigheter i Foreningen.

6. HABILITET
Tillitsvalgte/medlemmer i Nakke og kjeveskaddes landsforening er inhabile, og skal ikke delta i saksbehandling eller vedtak i styret i en sak når:
• Vedkommende selv er en part i saken
• Vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken
• Vedkommende er eller har vært gift, samboer eller forlovet med en part
• Andre særegne forhold foreligger, som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet

Med en annen part menes her den eller de personer eller organer en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. Vedkommende tillitsvalgt må selv melde fra om inhabilitet. Voldt skade må erstattes egenhendig. Nakke og kjeveskaddes landsforening forholder seg til Forvaltningslovens § 6-8. All aktivitet fra aktører, som strider mot foreningens vedtekter og formål skal ikke forekomme.

7. STYRET
Styret består av 4 til 6 styremedlemmer: leder, nestleder, kasserer og inntil 3 styremedlemmer, og 2 varamedlemmer. Om økonomien tillater det, ansettes en sekretær/koordinator.

Årsmøtet velger styre- og varamedlemmer og utpeker styrets leder for 1 år av gangen etter forslag/innstilling fra valgkomiteen. Ved hvert gjenvalg bør kontinuitet sikres ved valg av minst 2 styremedlemmer/varamedlemmer. Styret for øvrig konstituerer seg selv og velger kasserer og sekretær. Hvert varamedlem har møte- og talerett på styremøtene men, ikke stemmerett. Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme.

Styret forestår den daglige drift av foreningen i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. Styret fører regnskap som følger kalenderåret. Styret kan forplikte foreningen innenfor vedtatt budsjett. Styremedlemmene ytes et årlig honorar på kr 10 000.

Når et varamedlem eller annet medlem deltar i aktiviteter på lik linje med styremedlemmene, kan styret beslutte å utbetale vedkommende tilsvarende honorar.

Styremedlemmenes utgifter i forbindelse med utførelse av arbeid for foreningen, kompenseres. Før slike utgifter pådras, behandles påregnede utgifter av styret. Forutsetningen for slik utgiftsdekning er slik behandling av styret og at styremedlemmet fremlegger dokumentasjon på aktuelle utgifter.

8. RETNINGSLINJER FOR FORENINGENS UTVALG.
Utvalgene er underlagt styret, og deres funksjon er å arbeide for Foreningens formål.
8.1. Foreningens styre skal opprette utvalg når et eller flere medlemmer fremmer forslag som tjener Foreningens formålsparagraf.
8.2. Utvalgsleder godkjennes av styret.
8.3. Medlem av Utvalget skal fremmes av Utvalgsleder til styret for godkjennelse.
8.4. Betalt rådgiving skal alltid godkjennes av styret.
8.5. Foreningens styre er personlig juridisk og økonomisk ansvarlig for all virksomhet og Utvalgene bærer det samme ansvar.
8.6. Ethvert dokument som bærer Foreningens logo eller adresse skal underskrives av styrets leder/daglig leder og eller leder for Utvalget. Det skal sendes på e-post for gjennomlesing og godkjennelse, og godkjenningen skal arkiveres sammen med brevet.
8.7. Utvalgsleders mandat bestemmes av Foreningens styre, herunder vedtekter og vedtak som er tatt i styret.
8.8. Utvalgets medlemmer skal lese vedtektene for Foreningen, undertegne og bekrefte at innholdet vil bli respektert og etterfulgt.
8.9. Utvalgene har rapporteringsplikt til styret.
8.10. Utvalgene skal holde seg til sak og uttrykke seg med et nøytralt språk både muntlig og skriftlig.
8.11. Permittering/ekskludering er oppført i Foreningens vedtekter.

9. ÅRSMØTET
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai og ledes av styreleder eller valgt ordstyrer. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall blant de representerte medlemmer. Innkallingen til årsmøte skjer skriftlig med minst 2 ukers varsel.

Innkallingen skal inneholde:
• Saksliste/dagsorden.
• Styrets årsberetning.
• Årsregnskap.
• Budsjett med forslag til årskontingent.
• Forslag til tillitsvalgte.
• Kort orientering om eventuelt andre saker som skal behandles.
• Handlingsplan.

Årsmøtet behandler og fatter vedtak i alle saker som følger av innkallingen samt nyvalg av styremedlemmer/varamedlemmer/styreleder/valgkomite/revisor e.a. Saker som skal behandles må foreligge for styret senest fire uker før årsmøtet. Det føres protokoll over behandlede saker og vedtak. To medlemmer velges til å undertegne protokollen. Ved henvendelse til styret, kan utskrift av protokollen tilsendes.

10. VALGKOMITÈ OG REVISOR
Valgkomiteen består av minst to medlemmer som velges for ett år. Innkomne forslag, samt valgkomiteens forslag, skal foreligge for styret før innkalling sendes ut. Revisor velges av årsmøtet for ett år. Revisor gjennomgår årsregnskapet og forelegger sine bemerkninger senest på årsmøtet.

11. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret finner det nødvendig eller minst en fjerdedel av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig krever det. Reglene om ordinært årsmøte gjelder så langt de passer.

12. AVVIKLING
Årsmøtet kan ved to tredjedels flertall blant stemmeberettigede medlemmer beslutte avvikling av foreningen. Disposisjon eller eventuell fordeling av foreningens midler besluttes av det samme.